התקשרו עכשיו050-9995236
משרד עורך דין ישראלי
חייגו עכשיו: 055-9912088

עורכי הדין במשרדינו יספקו לכם מענה מקצועי ויעיל, תוך התחשבות רגישה בצרכיו של כל לקוח ולקוח, בהתאם לסיפור חייו, מצבו הכלכלי ומצבו המשפחתי בעת הגשת הבקשה.

אנו נלווה אתכם באופן אישי, באמינות ובמקצועיות עד אשר תותירו מאחוריכם את ההסתבכות הכלכלית שחוויתם בשנים שקדמו לכך, כל זאת על מנת להשיב את החיוך ואת שמחת החיים ולהותיר את המתח והלחצים (הכלכליים והנפשיים) מאחור. 

תנו לנו ללוות אתכם לאורך ההליך המורכב והסבוך, עד למחיקת חובותיכם ויציאתכם לדרך חדשה ונקייה מחובות.

מהי פשיטת רגל?

פשיטת רגל

דיני פשיטת הרגל מוסדרים בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ובתקנות פשיטת הרגל התשמ"ה-1985. דיני פשיטת הרגל עוסקים במצב בו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו.  הכונס הרשמי אחראי על הפיקוח בעניין פשיטות הרגל והוא גורם אובייקטיבי וללא משוא פנים. 

בקשה להכרזה על חייב כפושט רגל תוגש לכונס הרשמי בסמוך למקום מגוריו של החייב ותידון בבית המשפט המחוזי המוסמך לדון ולהכריע בענייני פשיטת רגל. 

להליך פשיטת רגל שתי מטרות עיקריות. האחת- איסוף כלל נכסי החייב " והפקדתם" בידי הנאמן לצורך חלוקה שוויונית ויעילה בין הנושים. השנייה- ליתן לחייב את האפשרות לשקם את חייו הכלכליים בדרך של מחיקת חובותיו לנושים השונים. תכליות אלו מאזנות בין אינטרס החייב לבין אינטרס הנושים.

כאשר מגיע אדם למצב בו הכנסותיו אינן מאפשרות את פירעון חובותיו לנושים השונים, תלמעשה הופך אדם חדל פירעון.

הנושים ינקטו בהליכים בהוצאה לפועל, יטילו עיקולים על נכסיי החייב וחשבונות הבנק שלו, יבקשו להטיל עליו הגבלה על חידוש רישיון הנהיגה שלו, איסור השימוש בכרטיסי אשראי ואף יטילו עליו צו איסור יציאה מהארץ. 

פעולות אלו אמורות להפעיל "לחץ" על החייב לפרוע את חובו, או לכל הפחות להגיע להסדר פירעון. חמור יותר המצב כאשר יש מספר רב של נושים, כי אז הלחץ על החייב הופך לבלתי נסבל בעוד חובו של החייב הולך וגדל עם הזמן, זאת בשל צבירת ריביות חובה ותשלום הוצאות הנושים.

חייבים מנסים למצוא דרכים מוסדרות לפירעון החובות שלהם ולרכז את חובם בתיק אחד, כדי לקבוע סדר מסוים לפירעון החובות. במידה וחובותיו של החייב אינם גדולים, עומדת לזכות החייב האפשרות להגיש ללשכת ההצל"פ  בקשה ל"איחוד תיקים" או להכרזה "כחייב מוגבל באמצעים", דבר המאפשר פריסת חובות על פי יכולותיו של החייב. 

אולם, כאשר חובותיו של החייב גבוהים למדי ולאור נתוני הכנסותיו של החייב נראה כי לא יוכל לפרוע את חובו לעולם, נראה כי אין מנוס אלא מפנייה להליך פשיטת רגל , המקנה לחייב מעין "הגנה" מפני נושיו ומאפשר לחייב לעמוד בתשלומי הסדר החוב תוך מניעת נקיטת הליכי גבייה כנגדו. 

עם ההכרזה על החייב כפושט רגל, עוברים כלל נכסיו של החייב לידי נאמן שמונה על ידי בית המשפט , תוך הטלת מגבלות על החייב, כגון הגבלה על ניהול חשבון הבנק ביתרות חובה , הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי והגבלת יציאה מהארץ. 

אז איך זה עובד? 

כל חייב רשאי לבקש מהכונס הרשמי צו כינוס נכסים והכרזה עליו כפושט רגל, ובלבד שגילו של החייב הינו 18 שנים ומעלה, החייב הינו תושב ישראל ועיקר עסקיו/ הכנסותיו בישראל. 

לאחר הגשת הבקשה הראשונית הכונס יבצע חקירה ראשונית בנוגע ליכולותיו הכלכליות של החייב ויגיש את עמדתו לבית המשפט המחוזי. ככל והחייב מילא אחר כל תנאי הבקשה והמציא את המסמכים הנדרשים והקבועים בחוק יורה ביהמ"ש על כינוס נכסיו של החייב, יכריז על החייב כפושט רגל ויקבע את התשלום החודשי שעל החייב לשלם לקופת הכינוס.

כעבור כחודש וחצי- חודשיים מיום שניתן צו הכינוס על ידי ביהמ"ש, יזמן הכונס הרשמי את החייב לחקירת יכולת, במסגרתה ייבחן את הכנסות החייב אל מול הוצאותיו ובסיומה יקבע הסכום החודשים שיהא על החייב לשלם לקופת הכינוס. 

הגשמת התכליות לעיל באה לידי ביטוי, כאשר הכונס הרשמי עדכן ביום 1 בספטמבר 2013 את הליכי ניהול פשיטת הרגל. הכונס קבע כי הליך פשיטת רגל הנפתח לבקשת החייב, יבוצע באופן יעיל, מידתי, צודק והוגן. ההליך יאזן גם בין אינטרס החייב, לבין אינטרס הנושים. הכונס קבע מספר נהלים בעניין פשיטת הרגל בהם חובה על החייב לעמוד בהם:

  1. יוקצה זמן מוגדר מראש של 54 חודשים, מהרגע שניתן צו כינוס לחייב עד שהחייב ישלים את תשלום חובותיו כפי שקבע הצו. 
  2. כונס הנכסים ימנה מנהל מיוחד אשר יפקח במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, על יכולותיו הכלכליות של החייב וסך חובותיו. הוא יאתר את כל הנושים, יממש את נכסיו הפנויים של החייב, יגבש תכנית פירעון חובות המבוססת על הכנסותיו של החייב ויגישם לאישור בית המשפט המחוזי. בית המשפט יוציא צו לעיכוב הליכים כנגד החייב, הקפאת התיקים בהוצאה לפועל וקביעת צו תשלומים חודשי בו חובה על החייב לעמוד. בנוסף לכך, יקבע הכונס מועד לדיון בעניין ההכרזה על פשיטת הרגל של החייב, יטיל מגבלות על החייב, וידרוש ממנו להגיש דוחות תקופתיים על הכנסותיו והוצאותיו.
  3. במידה והחייב ובית המשפט יסכימו לקבל את תכנית הפירעון אותה הציע הכונס, יוכל החייב לקבל מחיקת חובות מותנה עם הכרזתו כפושט רגל ובתחום הזמן של אותם 18 חודשים. במהלך שלוש השנים הבאות, יוכל החייב לקבל הפטר מחיקת חובות מלא וחלוט, אם עמד בתכנית שאושרה ע"י בית המשפט המחוזי. 
  4. במידה ובית המשפט והכונס ייווכחו כי המשך ניהול הליך פשיטת הרגל לא יביא תרופה לנושים עקב מצבו הכלכלי הירוד של החייב, ניתן יהיה להכריז על החייב פושט רגל באופן מידי ובזמן הקצר משלוש שנים, ובכך למחוק את חובותיו.
  5. על החייב חלה חובה לעמוד בהסדר התשלומים שנקבע לו על ידי הכונס, לשתף פעולה עם המנהל המיוחד ולחשוף בפניו כל מידע כלכלי או פיננסי הקיים אצלו, לפעול בתום לב ולהימנע מהברחת נכסים לקרוביו. ניצול לרעה של ההליך עלול להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל, והחייב יעמוד בעצמו מול הנושים הדורשים את החזר החוב שהוא חב להם. 

 הליך זה, התוחם תקופת זמן מוגדרת עד להכרזה על פשיטת רגל ומחיקת חובותיו של החייב, תוך כדי מתן תמריצים לחייב להגדיל את הכנסותיו והעמדת רכושו הפנוי למימוש עבור תשלום החובות, מיישם נאמנה את תכליות דיני פשיטת הרגל. 

החייב רואה מול עיניו אופק חיובי ופתיחת דף חדש והשתלבות במעגל העבודה והחברה, על מנת להחזיר לנושים את חובם כפי שקבע בית המשפט המחוזי. הליך זה מביא לחיסכון אדיר במשאבים של המערכת הציבורית והמשפטית, ובכך ניתן יהיה להפנות משאבים לטיפול בחייבים שאינם פועלים בתום לב כלפי נושיהם.    

פקודת פשיטת הרגל מאפשרת לנושה הנפגע מהליך פשיטת הרגל, לערער עליו בפני בית המשפט העליון. על הנושה להציג ראיות בדבר הכנסותיו האחרות של החייב, אותן לא הציג בפני הכונס או בפני המנהל המיוחד. כמוכן יוכל להציג את סוגי הנכסים הניתנים למימוש לצורך פירעון החובות. ככל שהראיות שיוצגו יהיו בעלות ערך, כך יטה בית המשפט העליון את הכף לטובת הנושה.

חובות בדין קדימה

פירעון חובות לנושים מובטחים, כמו בנקים למשכנתאות המשעבדים את הנכס עבורו ניתנה המשכנתא, יבוצע לפני פירעון החובות הרגילים בהתאם לשיקול דעת בית המשפט המחוזי. כמו כן שכר עבודה ופיצויי פיטורין, דמי מזונות, תשלומי מיסים ותשלומים לרשויות, יוקדמו לפני פירעון החובות הרגילים. 

סיום ההליך 

פשיטת רגל תבוא לסיומה כאשר החייב ניצל לרעה את ההליך או כאשר הצעת ההסדר התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי או כאשר ניתן צו למחיקת החובות. יחד עם זאת, חובות שנצברו עקב עבירות עליהם חל קנס, ו/או חובות שנוצרו עקב מרמה שפושט הרגל היה שותף לה ו/או  דמי מזונות, אינם כלולים במחיקת החובות, ועל החייב לפרוע חובות אלה במלואם, מחוץ להליך פשיטת הרגל , כלומר, צו ההפטר אינו חל על חובות מסוג זה.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף כלשהוא לייעוץ משפטי מקצועי!

לקביעת פגישה וקבלת ייעוץ משפטי ראשוני עם עורך דין מחיקת חובות המתמחה בהליך פשיטת רגל, יש למלא את פרטיך במקום המיועד לכך

 

office@isralawyers.co.il

רחוב ירושלים 51 אופקים 8758431

050-9995236

ספר לנו איך אפשר לעזור לך?

 לחצו לחיוג מהיר!